REJESTR WPŁAT

Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby
fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100 zł

1. Leszek Kuliński – zamieszkały w Bydlinie

4000 zł

2. Leszek Kuliński zamieszkały w Bydlinie

4000 zł

RAZEM

8000 zł

aktualizacja na 09.10.2018 r.