Oświata

 • Zachowanie aktualnej ilości sieci placówek szkolnych
 • Rozwijanie sieci placówek przedszkolnych
 • Efektywne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój oświaty
 • Kontynuacja dożywiania uczniów w szkołach
 • Wprowadzenie nowych form zajęć dodatkowych, rozwijających kompetencje uczniów
 • Utrzymanie i usprawnienie istniejącego systemu dowozu uczniów do szkół
 • Rozwój systemu stypendialnego dla najbardziej uzdolnionych uczniów
 • Systematyczne unowocześnianie i doposażanie placówek oświatowych
 • Kontynuacja starań w kierunku budowy hal sportowych w Kwakowie i Kończewie
 • Stabilne warunki pracy nauczycieli, oferowanie możliwości rozwoju kompetencji
 • Podnoszenie jakości kształcenia w placówkach oświatowych