Kultura

  • Kontynuacja dużych i cenionych wydarzeń kulturalnych
  • Zwiększenie liczby imprez o charakterze lokalnym organizowanych przy współpracy z poszczególnymi sołectwami
  • Wprowadzanie nowych form zajęć w GCKiP i świetlicach wiejskich
  • Systematyczne doposażanie świetlic wiejskich
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich
  • Budowanie silnych i trwałych więzi społecznych