infrastruktura, środowisko i transport

 • Systematyczna poprawa jakości dróg gminnych zarówno pomiędzy dużymi, jak i mniejszymi miejscowościami
  Wdrożenie w naszej gminie nowych rozwiązań poprawiających jakość świadczonych dla mieszkańców usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 • Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie transportu zbiorowego
 • Eliminowanie uciążliwości w poruszaniu się pieszych i rowerzystów poprzez budowę ścieżek rowerowych i chodników
 • Kontynuacja budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Kobylnica
 • Kontynuacja starań o podjęcie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad działań w kierunku budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 i wyeliminowanie uciążliwości związanych z przejazdem przez ulicę Główną w godzinach szczytu komunikacyjnego
 • Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt
 • Systematyczne doposażanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych z uwzględnieniem urządzeń i elementów infrastruktury dedykowanych osobom niepełnosprawnym
 • Wspieranie rozwoju sieci bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie Gminy Kobylnica
  Kontynuacja inwestycji, zadań i przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym (realizowanych przy współpracy z innymi samorządami i partnerami)
 • Wykorzystanie nowatorskiego rozwiązania, opierającego się o Partnerstwo Publiczno – Prywatne w związku z budową nowego oświetlenia w Gminie Kobylnica, zapewniającego większe poczucie bezpieczeństwa i komfort podróżowania
  Wdrażanie rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodną
 • Generowanie oszczędności finansowych związanych z unowocześnieniem budynków użyteczności publicznej
 • Dalsze działania w kierunku poprawy jakości stanu środowiska naturalnego poprzez wymianę systemów grzewczych, dofinansowywanie projektów OZE i realizację programów: „Czyste powietrze Gminy Kobylnica”, „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”, „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica”